Riaditeľ

Na čele Univerzitnej knižnice UKF v Nitre je riaditeľ. Riaditeľ riadi činnosť UK, rokuje v jej mene, zastupuje ju a zodpovedá za plnenie úloh UK vyplývajúcich z jej poslania. Priamo riadi referát ekonomickej agendy a administratívy a referát administrácie knižnično-informačného systému. Zabezpečuje a zodpovedá za koncepčnú činnosť a materiálno-technické zabezpečenie knižnice; odbornú a ekonomickú činnosť a včasné plnenie úloh;personálnu a mzdovú politiku v podmienkach knižnice; dodržiavanie pracovnej disciplíny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Riaditeľ ďalej tvorí a podporuje program zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov UK; riadi a rozvíja spoluprácu s inými knižnicami a informačnými inštitúciami; zodpovedá za majetok knižnice a zabezpečuje jeho ochranu; vydáva knižničný poriadok UK; predkladá návrhy na zmenu organizačnej štruktúry; riadi a rozvíja spoluprácu s fakultami a pracoviskami UKF a rozhoduje o druhoch informačných služieb, ktoré UK poskytuje za úhradu.

Riaditeľka UK

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
e-mail: vtomkova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 096

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon