Legislatíva EPČ

V súlade s Metodikou vykazovania publikačnej činnosti na rok 2024 (strana 50-51) je povinnou súčasťou záznamov elektronická príloha pdf súboru k nižšie uvedeným kategóriám dokumentov.

S platnosťou od. 1 februára je pre rok vykazovania 2024 potrebné k záznamom v kategóriách V1, V2 a V3 prikladať do prílohy záznamov nasledujúce časti pdf súboru:

V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník - plný text celej publikácie (VZOR)

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti kapitola – plný text publikácie alebo plný text analytickej časti a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a použitá literatúra kapitoly (VZOR)

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti príspevok v zborníku – plný text publikácie alebo plný text analytickej časti a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a použitá literatúra príspevku (VZOR)

V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - plný text analytickej časti a titulný list publikácie, obsah, tiráž a informácie o autoroch. (VZOR)

Bez pripojeného plného textu publikácie nie je možné uviesť záznam do stavu Potvrdený. Takýto záznam zostane v stave Zapísaný, t.j. nebude označený časovou uzávierkou vykazovacieho obdobia CREPČ 2024, nebude predmetom formálnej a obsahovej verifikácie a nebude predmetom štátnej dotácie.

Pripojené plné texty sa akceptujú, ak sú:
 • dobre čitateľné a kompletné, so zobrazením textu v horizontálnej polohe (môžu obsahovať orezové značky, ak ide o finálnu a oficiálnu verziu vydavateľa pred tlačou),
 • uložené v jednom samostatnom PDF súbore s veľkosťou max. 50 MB alebo vo forme URL linku,
 • URL linky plného textu publikácie trvalo a verejne dostupné.

Pripojené plné texty sa neakceptujú, ak sú:
 • nečitateľné a nekompletné so zobrazením textu vo vertikálnej polohe,
 • pripojené do záznamu iba ako linky na webové stránky vydavateľov,
 • autorskými korektúrami publikácií pred tlačou (s poznámkami autorov, editorov, s chýbajúcimi vydavateľskými údajmi, bez stránkovania, bez štandardných čísel, s neúplnými citáciami atď.) a nepredstavujú finálnu verziu publikácie.
 • (VZOR NESPRÁVNEHO SKENU)

Plné texty publikácií sú v systéme CREPČ viditeľné iba pre prihláseného používateľa (spracovateľ, garant, administrátor, hodnotiteľ) a slúžia výlučne pre potreby formálnej a obsahovej verifikácie publikačnej činnosti.

S pozdravom

doc. PaedDr. Viera Tomková
riaditeľka UK UKF v Nitre


Legislatíva k registráciii publikačnej činnosti autorov:

 1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397 z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 2. Vyhláška č. 456/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 3. Smernica č. 31/2015 o bibliografickej registrácii publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov na UKF v Nitre
 4. 12/2022 Smernica - Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti

Návody a manuály

Kontakt

Publikačná činnosť

Ing. Peter Kružlík
e-mail: pkruzlik@ukf.sk

Mgr. Eugen Trajtel
e-mail: etrajtel@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 101

Spracovanie ohlasov

Jana Gajdošová
email: jgajdosova@ukf.sk
 
Ing. Mária Zetochová
e-mail: mzetochova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 088

Umelecká činnosť

Mgr. Mária Synaková
e-mail: msynakova@ukf.sk
Telefón: 037/ 6408 107

Mgr. Jana Pánska
e-mail: jpanska@ukf.sk
Telefón: 037/ 6408 105 žiadanka na školenie

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon