O knižnici

Univerzitná knižnica je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, školiacim a poradenským pracoviskom. Základnou úlohou knižnice je cielená akvizícia informačných dokumentov, ich spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie. Ďalšou nemenej dôležitou funkciou je zabezpečenie úplnej bibliografickej registrácie publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov univerzity so 100 percentným pracovným úväzkom. Súbežne s touto činnosťou prebieha registrácia ohlasov na publikačnú činnosť, ktorá je dôležitá pre akreditačné a evaluačné hodnotenia univerzity a pre habilitačné a inauguračné konania pedagógov.

Univerzitná knižnica UKF v Nitre je členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc.

Novovybudované priestory univerzitnej knižnice obidvoch vzájomne prepojených budov (trakt A a B) umožňuje kvalitne a prehľadne poskytovať všetky základné knižnično-informačné procesy a služby, ktoré sú kladené na súčasnú modernú knižnicu. V nových priestoroch je celý fond (knihy, periodiká, vedecko-kvalifikačné práce, elektronické nosiče, audio a video dokumenty) prístupný vo voľnom výbere, okrem starších vedecko-kvalifikačných prác, ktoré sú uzavreté v kompaktných regáloch. Používateľom je okrem centrálnej knižnice k dispozícii aj študovňa literatúry pre poslucháčov Filozofickej fakulty na Hodžovej ulici a druhá študovňa na Kraskovej ulici poskytuje literatúru a služby študentom a pedagógom Fakulty Sociálnych vied a zdravotníctva. Okrem toho univerzitná knižnica spravuje čiastkové knižnice takmer na každej katedre a pracovisku univerzity.

Knižničné fondy UKF tvorí v súčasnej dobe 275 658 knižných jednotiek a 338 titulov predplatených periodík, z toho 201 slovenských, 137 zahraničných. Tri periodiká sú predplatené on-line v elektronickej forme. Univerzita Konštantína Filozofa vystupuje ako aktívny člen celoslovenského projektu Národného informačného systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ IV). Strategickým cieľom projektu je zabezpečiť informačnú podporu vybraných najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovensku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Prostriedkom tejto podpory je centralizovaný nákup prístupov k najdôležitejším elektronickým informačným zdrojom, reflektujúc aktuálnu situáciu v oblasti otvoreného prístupu k informáciám (Open Access) vo svete.

Prehľadávanie informácií jedným dotazom z vyššie uvedených databáz uľahčuje univerzita od roku 2014 vyhľadávačom novej generácie pre profesionálne použitie The Summon® Service. Tento vyhľadávač je produktom spoločnosti Serials Solutions s koncepciou riešenia ktorá sa volá „discovery service“. Summon® priamo indexuje metadáta i plné texty od jednotlivých vydavateľov, takže odozva na zadanie dotazu je takmer okamžitá.

Komplexnú vedecko-výskumnú činnosť univerzity zastrešujú nadstavbové doplnkové služby, akými sú medziknižničná výpožičná služba (MVS), medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS), bibliograficko-informačné a rešeršné služby a vzdelávacie služby pre zamestnancov a študentov UKF. Do pôsobnosti Univerzitnej knižnice patrí naďalej spracovanie záznamov publikačnej činnosti zamestnancov do celoštátneho Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a spracovanie záznamov umeleckej činnosti do celoštátneho registra umeleckej činnosti (CREUČ) pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. Knižnica vykonáva prelinkovanie katalogizačných záznamov vedecko-kvalifikačných prác študentov UKF na plné texty do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP). Zamestnanci bibliografického referátu sa podieľajú na informačnej výchove zamestnancov a študentov organizovaním odborných kurzov a seminárov. Aktualizáciou webovej stránky (www.uk.ukf.sk) sa knižnica snaží sprístupniť záujemcom a návštevníkom informácie o činnosti knižnice, licencované i nelicencované informačné databázy, on-line katalóg, publikačnú a umeleckú činnosť zamestnancov školy a predaj publikácií prostredníctvom e-shop predajne.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon