Zoznam databáz NISPEZ 4

Predplatené databázy NISPEZ 4Springer eBooks


Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre používateľov, čo zaisťuje ich flexibilné využitie kdekoľvek a kedykoľvek. Je zabezpečená plná integrácia s lokálnymi knižničnými systémami a so systémami OPAC.

Springer eBooks obsahuje 20 tematických kolekcií:
The Springer Science, Technology and Medicine Collection (STM):
• Biomedical & Life Science
• Chemistry & Materials Science
• Computer Science
• Earth & Environmental Science
• Energy
• Engineering
• Mathematics & Statistics
• Medicine
• Physics & Astronomy
• Professional & Applied Computing    

The Springer Humanities and Social Sciences Collection (HSS):
• Behavioral Science & Psychology
• Business & Management
• Economics & Finance
• Education
• History
• Literature, Cultural and Media Studies
• Political Science & International Studies
• Philosophy & Religion
• Social Sciences
• Law & Criminology

Springer e-Books sú prístupné cez integrovanú platformu SpringerLink

VSTUP DO DATABÁZY

Springer eBooksVIAC INFORMÁCIÍSpringerLink


Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan.

Tematické zameranie:
• Architektúra a urbanizmus
• Astronómia
• Biológia
• Biochémia
• Biotechnológie
• Doprava
• Drevárstvo a lesníctvo
• Ekonómia
• Obchod
• Elektronika a elektrotechnika
• Energetika
• Fyzika
• Geografia a geológia
• Humanitné vedy
• Hydrológia     • Hutníctvo a metalurgia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Informačná veda
• Legislatíva
• Matematika
• Materiály
• Medicína
• Počítače
• Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
• Vzdelávanie a spoločenské vedy
• Stavebníctvo
• Strojárstvo
• Telekomunikácie
• Životné prostredie

VSTUP DO DATABÁZY

- zoznam titulov
- Palgrave Macmillan tituly

SpringerLink Resource Centre: školiace materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: SpringerLink je dostupný na mobilných zariadeniach so systémom iOS a Android bez nutnosti inštalovania akejkoľvek aplikácie.


WoS – Core Collection


Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.

Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:

    Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť,
    Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť,
    Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť,
    Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť,
    Conference Proceedings Citation Index (CPCI), ktorý obsahuje dva subindexy:
    Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od 1990 po súčasnosť,
    Conference Proceedings Citation Index- Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od 1990 po súčasnosť.
    Book Citation Index (BkCI)
    Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť,
    Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť.

 
Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:

Emerging Sources Citation Index, najnovší z indexov (vznik 2015), vytvára akýsi predstupeň k neskoršej indexácii titulu v ďalších WoS indexoch, ktoré majú pre indexáciu rigoróznejšie kritériá. Citácie z ESCI sú zahrnuté do Web of Science „Times Cited Counts“, no nevykazujú citačný faktor Impact Factor a nie sú zahrnuté do WoS Journal Highly Cited Data databáz.

Conference Proceedings Citation Index poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.

Web of Science Core Collection dnes predstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií. Web of Science Core Collection obsahuje nezávislé tituly, spoločnosť Clarivate Analytics sama nie je vydavateľom.

VSTUP DO DATABÁZY

-zoznam titulov

Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Databáza Web of Science Core Collection:


Zdroj: http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/

WoS – Journal and Highly Cited Data


Obsahujú dve citačné databázy: Essential Science Indicators (ESI) a Journal Citation Reports (JCR). Spolu tvoria komplexný a transparentný nástroj na hodnotenie vedeckých publikačných výstupov.
Essential Science Indicators (ESI)

Nástroj na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií. ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach. Sleduje viac ako 11.000 periodík z celého sveta zaradených do 22 tematických disciplín. Dátová analýza pokrýva posledných 10 rokov a citačné metriky sa aktualizujú každé dva mesiace. Zdrojom dát pre ESI sú dva indexy – Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI) z databázy Web of Science Core Collection.

VSTUP DO DATABÁZY

Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Články o aspektoch citačnej analýzy v Journal and Highly Cited Data.

Journal Citation Reports (JCR)


Citačná databáza, ktorá poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík JCR umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor). Zdrojom dát pre JCR sú tituly z WoS Core Collection, sleduje vyše 11.000 časopisov zaradených do takmer 250 tematických disciplín. JCR obsahuje dve edície:
• JCR Web Science Edition: oblasti prírodných a technických vied,
• JCR Web Social Sciences Edition: oblasti humanitných vied.

VSTUP DO DATABÁZY

Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Články o aspektoch citačnej analýzy v Journal and Highly Cited Data.


Proquest Central


Multiodborový (160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Obsahuje bibliografické záznamy (väčšinou s abstraktami) článkov z vyše 12.000 titulov periodík, denníkov (800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), konferenčné zborníky a výskumné správy, vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových) a 10 tematických kolekcií elektronických kníh. ProQuest Central zahŕňa tiež špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu – vyše 600 plnotextových vedeckých časopisov s aktuálnymi vydaniami vrátane českých a slovenských publikácií.

Tematicky ProQuest Central pokrýva humanitné, spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.

VSTUP DO DATABÁZY

- zoznam titulov

ProQuest Support Centre: školiace materiály a tréningové videá.ScienceDirect


ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied. Prostredníctvom vyhľadávania obrázkov je možné priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky. Databáza ponúka tiež import do referenčného manažéra Mendeley. Databáza ScienceDirect je priamo prepojená s databázou Scopus.

Tematické zameranie:
• Biochémia, genetika a molekulárna biochémia
• Ekonómia, ekonometria a financie
• Energia
• Farmakológia, toxikológia a farmaceutické vedy
• Fyzika a astronómia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Imunológia a mikrobiológia
• Inžinierstvo/strojárstvo
• Matematika     • Medicína a stomatológia
• Obchod, manažment a účtovníctvo
• Ošetrovateľstvo a starostlivosť o zdravie
• Počítačová veda
• Poľnohospodárske a biologické vedy
• Psychológia
• Spoločenské vedy
• Veda o materiáloch
• Vedy o Zemi a o planétach
• Vedy o životnom prostredí
• Veterinárna veda a veterinárna medicína

VSTUP DO DATABÁZY

- zoznam titulov: časopisy
- zoznam titulov: e-knihy

ScienceDirect Resource Library: školiace materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: ScienceDirect podporuje prístup z mobilných zariadení, používateľ si však v rámci inštitúcie musí vybaviť vzdialený prístup k databázam.


Scopus


Databáza Scopus je multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect.

Tematické zameranie:
• prírodné vedy
• technické vedy
• humanitné vedy a umenie
• medicína

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje pre sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. Tieto nástroje tiež zvyšujú informovanosť vedcov o najnovších poznatkoch prostredníctvom publikovaných prác, sledovanie aktuálnych trendov výskumu v jednotlivých vedných odboroch. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

VSTUP DO DATABÁZY

- zoznam titulov

Scopus Resource Library: školiace materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: Mobilná aplikácia Scopus Alerts (platformy iOS a Android) umožňuje používateľom anotáciu a zdieľanie časopiseckých článkov.


Springer Nature


Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov umožňujú výskumníkom, študentom, učiteľom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako 2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.

BioMedCentral.com obsahuje viac ako 290 renomovaných časopisov z oblasti biológie, klinickej medicíny a zdravotníctva.

SpringerOpen je databáza titulov publikovaných formou OA vydavateľstvom Springer. Zahŕňa OA časopisy a knihy zo všetkých oblastí vedy a výskumu.

VSTUP DO DATABÁZY

Springer Nature Academic Journals

Springer Nature Branded Journals

Springer Nature – VIAC INFORMÁCIÍ

Web of Science Citation Connection


Súbor špecializovaných a regionálnych databáz, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát. Obsahuje štyri kolekcie individuálnych databáz:

Specialist Collection

Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

    MEDLINE: bibliografická databáza americkej National Library of Medicine (NLM), ktorá zahŕňa časopisy, noviny a newsletry z oblasti biomedicíny, prírodných vied, zdravotníctva, klinickej medicíny a biologických vied. VIAC

    Biosis Citation Index: pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia, ako aj multidisciplinárne odbory ako je biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.

    Zoological Records: renomovaná svetová databáza živočíšnej biológie. Používatelia môžu určiť taxonómiu zvierat v literatúre, sledovať zmeny v klasifikácii a držať krok s novými a ohrozenými druhmi. VIAC

Regional Collection

Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

    Russian Science Citation Index: citačná bibliografická databáza ruských vedeckých publikácií. VIAC
    KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei. VIAC
    SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy. VIAC

Data Collection

Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

    Data Citation Index: poskytuje integrovaný prístup k repozitárom vedeckých informácií a dát z celého sveta. Zahŕňa deskriptívne záznamy dátových objektov prepojené s informáciami z Web of Science. VIAC

Patent Collection

Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

    Derwent Innovations Index (DII): poskytuje patentovú literatúra od viac ako 40 patentových organizácií a inštitúcií. Kombinuje patentové záznamy z Derwent World Patents Index® s citačnými informáciami z Patents Citation Index®. VIAC

VSTUP DO DATABÁZY


WoS – Current Contents Connect


Bibliografická databáza, ktorá je integrálnou súčasťou platformy Web of Science. Poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10.000 renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Vedecké informačné zdroje je možné prehľadávať podľa zamerania.

Obsahuje 7 edícií:
• Life Sciences, 1998 – súčasnosť
• Clinical Medicine, 1998 – súčasnosť
• Agriculture, Biology and Environmental Sciences, 1998 – súčasnosť
• Physical, Chemical and Earth Sciences, 1998 – súčasnosť
• Engineering, Computing and Technology, 1998 – súčasnosť
• Social and Behavioural Sciences, 1998 – súčasnosť
• Arts and Humanities, 1998 – súčasnosť.

Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database:

VSTUP DO DATABÁZY

- zoznam titulov

Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Platforma Web of Science:

Zdroj: http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/


Wiley Online Library (HSS Collection)


Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 4 miliónov článkov z viac ako 1400 recenzovaných vedeckých a odborných časopisov, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.

Zameranie databázy:
• Architektúra
• Urbanizmus
• Astronómia
• Biológia
• Biotechnológie
• Biochémia
• Doprava
• Drevárstvo
• Lesníctvo
• Ekonómia
• Obchod
• Elektronika
• Elektrotechnika
• Energetika
• Fyzika
• Geografia
• Geológia    
• Humanitné vedy
• Hydrológia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Informačná veda
• Matematika
• Materiály
• Medicína
• Počítače & software
• Poľnohospodárstvo & potravinárstvo
• Spoločenské vedy
• Stavebníctvo
• Strojárstvo
• Telekomunikácie
• Životné prostredie
• Vzdelávanie

VSTUP DO DATABÁZY

- zoznam titulov

Wiley Online Library: užívateľské príručky a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: Wiley Online Library je dostupná na mobilných zariadeniach bez nutnosti inštalovania akejkoľvek aplikácie.

NISPEZ 4

Základné údaje o projekte

NÁZOV:
Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV)

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+ :
313011I407

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a inovácie

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
41 150 000,00 EUR

REALIZÁCIA HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU:
január 2016 – december 2023

WEB:
http://nispez4.cvtisr.sk/

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon