Knižničný fond

Knižničný fond UK UKF v Nitre má v súčasnosti viac ako 300 tisíc (300096) knižničných jednotiek a to kníh, periodík a ďalších špeciálnych dokumentov.

Knižničný fond je rozdelený na :
• Fond kníh viac ako 168000 (168289)
• Fond beletrie viac ako 21800 (21833)
• Fond periodík viac ako 8100 (8111)
• Fond zborníkov viac ako 5400 (5489)
• Fond kvalifikačných a záverečných prác viac ako 52700 (52712)
• Fond elektronických dokumentov viac ako 2300 (2357)
• Fond čiastkových knižníc viac ako 41000 (41207)

Fond kníh je stavaný podľa tematických skupín odvodený z Medzinárodných desatinných tried.
Hlavné triedy sú:
• 0 Všeobecnosti
• 1 Filozofia
• 2 Náboženstvo
• 3 Spoločenské vedy
• 5 Prírodné vedy
• 6 Aplikované vedy
• 7 Umenie. Hudba. Šport
• 8 Jazykoveda. Literárna veda
• 9 Zemepis. Geografia. Biografia. Dejiny

V rámci každej triedy sú publikácie uložené abecedne.

Fond kníh sa nachádza v UK UKF v Nitre v bloku B a to na dvoch podlažiach. Na prvom podlaží sú publikácie uložené od triedy 1 až 8, na prízemí pokračujú triedy 8 až 9.

Fond beletrie sa nachádza na 1. poschodí UK UKF v Nitre v bloku A. Fond je stavaný podľa MDT literárnych autorov, ktorí publikáciu vytvorili.

Fond periodík sa nachádza na 1. poschodí UK UKF v Nitre v bloku B. Fond je stavaný abecedne.

Fond KaZP je uložený v kompaktných skladoch v priestoroch UK UKF v Nitre. Jednotlivé tituly si môžete vypožičať ..........

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon