Knižničný fond

Fond UK UKF v Nitre má v súčasnosti viac ako 310 tisíc (318 548) knižničných jednotiek a to kníh, periodík a ďalších špeciálnych dokumentov.

Knižničný fond Univerzitnej knižnice UKF v Nitre je rozdelený na :
 • Fond kníh viac ako 181 000 (181 372)
 • Fond beletrie viac ako 22 000 (22 426)
 • Fond periodík viac ako 8 500 (8 573)
 • Fond zborníkov viac ako 6 100 (6 185)
 • Fond kvalifikačných a záverečných prác viac ako 60 000 (60 190)
 • Fond elektronických dokumentov viac ako 2 400 (2 435)
 • Fond čiastkových knižníc viac ako 37 000 (37 367)
Fond kníh je stavaný podľa tematických skupín odvodený z Medzinárodných desatinných tried.
Hlavné triedy sú:
 • 0 Všeobecnosti
 • 1 Filozofia
 • 2 Náboženstvo
 • 3 Spoločenské vedy
 • 5 Prírodné vedy
 • 6 Aplikované vedy
 • 7 Umenie. Hudba. Šport
 • 8 Jazykoveda. Literárna veda
 • 9 Zemepis. Geografia. Biografia. Dejiny
V rámci každej triedy sú publikácie uložené abecedne.

Fond kníh sa nachádza v UK UKF v Nitre v bloku B a to na dvoch podlažiach. Na prvom podlaží sú publikácie uložené od triedy 1 až 8, na prízemí pokračujú triedy 8 až 9.

Fond beletrie sa nachádza na 1. poschodí UK UKF v Nitre v bloku A. Fond je stavaný podľa MDT literárnych autorov, ktorí publikáciu vytvorili.

Fond periodík sa nachádza na 1. poschodí UK UKF v Nitre v bloku B. Fond je stavaný abecedne.

Fond KaZP je uložený v kompaktných skladoch v priestoroch UK UKF v Nitre. Jednotlivé tituly si môžete vypožičať ..........

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon