História knižnice

Vznik a vývoj súčasnej Univerzitnej knižnice UKF v Nitre je spätý so vznikom Pedagogického inštitútu, neskoršej Pedagogickej fakulty v Nitre, ktorý vznikol ešte v roku 1959. Dňa 13. februára 1997 sa stala Vysoká škola pedagogická v Nitre v zmysle vysokoškolského zákona zo dňa 23. októbra 1996 Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Univerzitná knižnica UKF v Nitre (ďalej UK) je v zmysle Štatútu UK UKF z 12. 10. 1998 verejnou, odbornou, ústrednou knižnicou UKF. Poslanie, postavenie a organizačnú štruktúru UK definuje Organizačný poriadok UK UKF schválený 26. 7. 2006. V zmysle Organizačného poriadku je UK vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. UK zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon