Oddelenie budovania a organizácie fondov

Oddelenie budovania, organizácie fondov a bibliograficko-informačných služieb sa člení na:

Referát akvizície
Referát akvizície zabezpečuje a zodpovedá za:

 • budovanie knižničného fondu domácej a zahraničnej odbornej literatúry formou kúpy, výmeny a darov
 • budovanie knižničného fondu domácej a zahraničnej periodickej literatúry podľa požiadaviek katedier a pracovísk UKF
 • sledovanie vydavateľskej a edičnej činnosti a podávanie návrhov na dopĺňanie knižného fondu UK v súlade so študijnými programami fakúlt
 • aktívnu spoluprácu s akvizičnými komisiami fakúlt UKF
 • vedenie prírastkového zoznamu
 • vecnú správnosť faktúr
 • spoluprácu s referátom ekonomickej agendy a administratívy pri zabezpečení fakturácií za dodanú literatúru.


Referát katalogizácie
Referát katalogizácie zabezpečuje a zodpovedá za:

 • menné a vecné spracovanie získanej literatúry
 • budovanie elektronického katalógu
 • budovanie generálneho katalógu a zabezpečovanie jeho revízie
 • spoluprácu na budovaní Súborného katalógu knižníc SR
 • retrokatalogizáciu knižničného fondu UK.

Referát ochrany fondov a čiastkových knižníc.
Referát ochrany fondov a čiastkových knižníc zabezpečuje a zodpovedá za:

 • revíziu knižničných fondov centrálneho skladu, v študovniach a čiastkových knižniciach
 • podávanie návrhov na vyradenie fyzicky a morálne zastaranej literatúry
 • vedenie a uchovávanie zoznamov úbytkov UK
 • koordináciu a metodické usmernenie pracovníkov zodpovedných za čiastkové knižnice na katedrách UKF a evidenciu náhrad za stratené dokumenty.

Referát bibliograficko-informačných služieb
Referát bibliograficko-informačných služieb zabezpečuje a zodpovedá za:

 • poskytovanie odborných bibliograficko-informačných služieb pracovníkom a študentom UKF v Nitre
 • poskytovanie rešeršných a referenčných služieb z vlastných a externých báz dát
 • evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov UKF
 • budovanie databázy publikačnej činnosti zamestnancov UKF
 • odbornú registráciu ohlasov a poskytované konzultačné službyKontakt na referát bibliograficko-informačných služieb

Mgr. Eugen Trajtel
e-mail: etrajtel@ukf.sk

Ing. Peter Kružlík
e-mail: pkruzlik@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 101

Kontakt na referát akvizície

Mgr. Annamária Surovková
e-mail: asurovkova@ukf.sk

Bc. Juraj Šatka
e-mail: jsatka@ukf.sk

Inez Tóthová
e-mail: itothova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 097

Kontakt na referát katalogizácie

Mgr. Henrieta Kmeťová
e-mail: hkmetova@ukf.sk

Mária Reháková
e-mail: mrehakova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 103

Kontakt na referát ochrany fondov a čiastkových knižníc

Mgr. Dana Renáčová
e-mail: drenacova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 098

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon