HII.2016.19.139-179

PUBLICISTIKA OTA FERENCZYHO UVEREJŇOVANÁ V DENNÍKU PRAVDA
O. Ferency´s journalism published in daily newspaper Pravda

Táňa Pirníková

In:
Hudba – Integrácie – Interpretácie 19 (Music - Integration - Interpretation 19). Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2016,  p.139-179, ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

DOI: 10.17846/HII.2016.19.139-179

Abstract
The author of the paper summarizes journalistic works of the composer and theoretician Oto Ferenczy who wrote them in the beginning of his career as a recent university graduate. She observes his active relationship to the musical events of that time, his modernistic way of thinking, his interest in an uplift of the music culture conditions and the critical spirit in relation to artistic activities. However, the author also indicates some traces of Ferenczy’s unjustified manipulative attitudes that have deepened in his later years. The scientific study present young Ferenczy as an erudite and mature personality with clear attitudes and active interest in the development of music culture in the country.

V referáte autorka sumarizuje drobnú publicistickú tvorbu hudobného skladateľa a teoretika Ota Ferenczyho, ktorej sa venoval na začiatku svojej kariéry, ako čerstvý absolvent univerzitného štúdia. Konštatuje aktívny vzťah autora k vtedajšiemu hudobnému dianiu, jeho modernistické zmýšľanie, záujem o pozdvihnutie stavu hudobnej kultúry, kritického ducha vo vzťahu k umeleckej činnosti. Naznačuje však i náznaky neopodstatnených manipulatívnych postojov, ktoré sa v neskoršom období, pod vplyvom ideologického nátlaku, prehĺbili.  Vedecká štúdia prezentuje mladého autora ako sčítanú a zrelú osobnosť s vyprofilovanými postojmi a aktívnym záujmom o smerovanie hudobnej kultúry v krajine.

Keywords
Oto Ferenczy, music culture, music journalism, historiography,

Oto Ferenczy, hudobná kultúra, hudobná publicistika, historiografia. 


FULL TEXT

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon