Hudba - integrácie - interpretácie

ISSN 1338-4872

ISSN-L 1338-4872

Vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vychádza jeden krát do roka

Titul je zaradený do databáz ERIH PLUS (22.6.2015) a EBSCO od roku 2015

História

História

V poslednom desaťročí 20.storočia v oblasti hudobnej kultúry, hudobnej pedagogiky a hudby vôbec, vystúpili do popredia nové úlohy, nové otázky ktoré často nebolo možné preklenúť racionálnou argumentáciou. Dominoval euforický charakter rozhodovania, strácala sa opora v predchádzajúcich kultúrnych, estetických, ako i pedagogických hodnotách. V hudobno – pedagogickom, bádateľskom prostredí sa viac – menej nedarilo projektovať skúmanie novej reality, rozvíjať vecné komparačné myslenie či už medzi minulosťou a súčasnosťou, ako i vo vzťahu k iným kultúram. S novými premenami sa veľakrát strácal nielen morálny, ale i etický kódex. Nová realita iniciovala nitrianskych členov Slovenskej hudobnej únie a zakladateľov Regionálneho združenia Slovenskej hudobnej únie v Nitre (doc. Helena Červeňová, PhD., Mgr. Alena Janičíková, PhD., doc. Jozef Vereš, PhD.) a zároveň pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pristúpiť k vydávaniu nového titulu s názvom Hudobno – pedagogické interpretácie (v roku 1994). Primárnym zámerom bolo poskytnúť priestor pre uverejňovanie takých prác, ktoré by osvetľovali a usmerňovali orientáciu v nových hudobných paradigmách, hudobno – komunikačných premenách, pedagogickom myslení a zároveň poukazovali na koexistencie s hudobnou minulosťou, ako i so súčasným hudobno – pedagogickým dianím vo svete.

V roku 2006 redakčná rada odsúhlasila zmenu názvu titulu na Hudba – Integrácie – Interpretácie, čo umožnilo intenzívnejšie sa zaoberať otázkami, ktoré súvisia s hudobno – komunikačnými premenami hudby, s narastajúcou disciplinárnou kooperatívnosťou, recepčnou pluralitou, ako i s novými hudobno – vednými a hudobno – pedagogickými integračnými prienikmi. Členmi redakčnej a vedeckej rady redakcie sa stali: doc. H. Červeňová, PhD., prof. PhDr. J. Fukač, PhD.(+2009), prof. I. Poledňák, DrSc. (+2011), Mgr. A. Janičíková, PhD., doc. J. Vereš, PhD. V súčasnosti sú jej členmi : prof. Wieuslava A. Sacher (Poľsko), PhD., Mgr. T. Gončarová, PhD. (Rusko), Mgr. Martina – Moravshik (USA),doc. PhDr. V. Ševčíková, PhD. (Česká republika), doc. Jozef Vereš, PhD. (Slovensko),PhDr. Vladimír Fulka, PhD. ( Slovensko).

Editori:
Jozef Vereš – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko,
Hana Voisine – Jechova, emeritná profesorka na Univerzite Sorbonna, Pariž- Francúzsko,
Mgr. Martina – Moravshik, Wesleyan, Univerzita v Connecticu (USA),
Wieslavwa Aleksandra Sacher, Univerzita Biala – Bielsko - Poľsko.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon