Hudba - integrácie - interpretácie

ISSN 1338-4872

ISSN-L 1338-4872

Vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vychádza jeden krát do roka

Titul je zaradený do databáz ERIH PLUS (22.6.2015) a EBSCO od roku 2015

Pokyny pre autorov príspevkov

Pokyny pre autorov príspevkov

Štúdie je možné odovzdať v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. S odborným článkom elektronický zašlite aj „Prehlásenie o udelení práv na zverejnenie odborného textu a publikačnej etike“ ( po jeho stiahnutí, autorovom podpise a zoskenovaní).

Rukopis sa odovzdáva v dvoch elektronických súborov. Jeden súbor obsahuje text a údaje o autorovi. Druhý súbor obsahuje len text. Anonymný text bude zaslaný na recenzné konanie. Anonymita je garantovaná redakciou zborníka.

Príspevok píšte vo formáte A5, v textovom editore MS Word, uľahčíte tak úpravu zborníka a maximálnom rozsahu 20 strán.

Formát textu:
Typ písma.: Times New Roman, veľkosť 12 bodov, jeden a pól riadkovanie.
Obsahové usporiadanie príspevku:
Názov príspevku v slovenskom jazyku (16 bodov, tučné, všetky písmena veľké, centrovať).
Názov príspevku v anglickom jazyku (14 bodov, kurzív, centrovať).
Meno a priezvisko autora/autorov (14 bodov).
Abstrakt v anglickom jazyku. Jeho preklad zasielajte aj v slovenskom/českom jazyku (maximálne 15 riadkov). ). Autor článku v abstrakte stručne priblíži prínos textu v danej oblasti. Cieľ štúdie je potrebné jasne a čitateľné vyjadriť, ako i jeho naplnenie.
Kľúčové slová v anglickom a v slovenskom/českom jazyku (maximálne 10 slov).
1.Názvy kapitol (14 bodov, tučné, veľké písmená).
1.1 Názvy podkapitol (12 bodov, veľké písmená, nie tučné).

Poznámky pod čiarou písať písmom Times New Roman, veľkosť písma 10 bodov. Uvedenie dokumentov písať nasledovne: Bukač, Karol. Rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Kontaktné údaje – meno autora s titulmi, názov a adresa organizácie, e-mail, uvádzať na konci príspevku (zarovnať doľava).

Priklady popisu dokumentov

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon