Hudba - integrácie - interpretácie

ISSN 1338-4872

ISSN-L 1338-4872

Vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vychádza jeden krát do roka

Titul je zaradený do databáz ERIH PLUS (22.6.2015) a EBSCO od roku 2015

Pravidlá o publikačnej etike, korektnosti a nezákonných praktikách

Pravidlá o publikačnej etike, korektnosti a nezákonných praktikách

Hudba – Integrácie – Interpretácie (ISSN:1338-4872)

Úvod

História interdisciplinárného titulu Hudba –Integrácie – Interpretácie sa datuje od roku 1994. Do dnešného dňa neboli na titul vznesené žiadne výhrady k publikačnej etike editorov, redakčnej rade, autorom, ako i vydavateľovi. Nebol zaznamenaný žiaden konflikt záujmov u editórov vo vzťahu k článkom, ktoré boli prijaté alebo odmietnuté. Štúdie redakčná rada prijímala len na základe ich akademickej hodnoty, výskumnej kvality, recenzenských posudkov. Titul je financovaný so získaných výskumných grandov z Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Texty k recenzentom redakčná rada zasielala bez udania mena autora - anonymne. Autori spolupracovali s editormi pri upresňovaní údajov v predložených textoch, ako i pri opravách pripomienok, ktoré v posudkoch vyjadrili recenzenti. Editori svoje povinnosti vykonávali objektívne, spravodlivo, korektne bez akýchkoľvek foriem diskriminácie autorov (či už na základe pohlavia, rasového triedenia, alebo na základe sexuálnej, náboženskej, politickéj orientácie).

Pravidlá publikačnej etiky a korektnosti titulu Hudba – Integrácie - Interpretácie

Základné požiadavky, finančná podpora

 • Štúdia nemôže mať znaky plagiátorstva, nemôže obsahovať nepravdivé údaje.
 • Štúdia môže byť publikovaná len v jednom časopise. Od roku 2016 bude univerzita priraďovať článkom číslo DOI.
 • Vydanie titulu je financované na základe schválených výskumných projektov v komisiách Ministerstva školstva Slovenskej republiky bez komerčného vplyvu a komerčných praktík. Práca editorov, redakčnej rady, recenzentov ako i komunikácia s autormi je tak stanovená, že neumožňuje nezákonné a neetické praktiky.

Od editorov sa očakáva nasledujúca zodpovednosť

 • Konať objektívne, spravodlivo vo výkone svojej funkcie, bez diskriminačných hodnotiacich prejavov a diskriminačných prístupov k autorom textu.
 • Nepripustiť štúdie k uverejneniu, ak sa v nich vyskytujú znaky plagiátorstva a nepravdivé údaje.
 • Štúdie prijímať len na základe akademickej hodnoty, výskumnej kvality, bez komerčného vplyvu.
 • Autorom textu poskytnúť možnosť opravy pripomienok od recenzentov a možnosť reagovať na prípadne sťažnosti.

Od recenzentov sa očakáva naledujúca zodpovednosť

 • Preskúmať objektívne a korektne rukopis.
 • Nemať žiadný konflikt záujmu s recenzovaným textom.
 • Mal by upozorniť, či predložený text nie je podobný s iným textom.
 • Podľa potreby má v posudku vyjadriť pripomienky, ktoré má autor opraviť
 • V posudku má vyjadriť, či odporúča štúdiu publikovať alebo, ak ju neodporúča - z akých dôvodov.
 • Hodnotenie posudku recenzent zasiela editorovi, aby sa zachovala etika hodnotenia.

Zodpovednosť autorov

 • Autor so zaslanou štúdiou v sprievodnom texte podá informáciu, že všetky údaje sú reálne a autentické.
 • Štúdia musí byť prínosom pre výskum.
 • Autor je povinný opraviť chyby, ktoré v posudku vyjadril recenzent, má právo sa k ním vyjadriť.
 • Autori majú právo sa vyjadriť publikovaným textom a podať návrhy na zlepšenie kvality vydávaného titulu.

Redakčná rada

 • Riadi sa schválenými pravidlami pri prijímaní ako i odmietnutí článku.
 • Má právo prijať alebo zamietnúť článok, ako i celý titul.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon