Prideľovanie ISBN

ISBN - International Standard Book Number

Univerzitná knižnica UKF v Nitre vybavuje prideľovanie štandardného čísla ISBN len žiadateľom z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – pre neperiodické publikácie vydávané v rámci edičnej činnosti UKF v Nitre.

Postup pri žiadosti o pridelenie ISBN:

 • preveriť, či je publikácia zahrnutá do edičného plánu fakulty/pracoviska alebo bude vydaná mimo edičného plánu so súhlasom edičnej rady
 • prostredníctvom referentky pre edičnú činnosť na fakulte vyplniť a vytlačiť ISBN formulár Žiadosť o pridelenie ISBN
 • súhlas s vydaním publikácie potvrdí svojím podpisom prodekan zodpovedný pre edičnú činnosť
 • vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie ISBN zaslať zodpovednému pracovníkovi v UK
 • zodpovedný pracovník UK UKF v Nitre žiadosť zaeviduje a vybaví pridelenie ISBN

Pridelené číslo ISBN sa uvedie v publikácii na troch miestach v tvare:ISBN XXX-XX-XXXX-XXX-X

 • na rube titulného listu
 • na konci tiráže
 • na zadnom obale publikácie
 • Pridelené čísla ISBN sa pravidelne uverejňujú na domovskej stránke Slovenskej národnej knižnice v rubrike Služby vydavateľom (ISBN).

Povinné výtlačky periodických a neperiodických publikácií

 • vydavatelia sú povinní zasielať do určených knižníc povinné výtlačky periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zák. č. 535/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
 • Univerzitná knižnica UKF v Nitre pri periodických publikáciách si vyhradzuje právo na 1 povinný výtlačok každého čísla periodika do fondu univerzitnej knižnice nad rámec povinných výtlačkov podľa Zák. č.535/2003 Z.z.
 • Univerzitná knižnica UKF v Nitre pri neperiodických publikáciách má právo povinného výtlačku podľa smernice UKF č.1/2007 o zásadách edičnej činnosti na UKF v Nitre

Zoznamy pridelených ISBN

Dôležité linky

Kontakt na referát ochrany fondov a čiastkových knižníc

Mgr. Dana Renáčová
e-mail: drenacova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 098

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon