DOI

DOI - Digital Object Identifier

Postup pre pridelenie DOI na UKF: linka na manuál (v príprave)

Čo je DOI?

Medzinárodný jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu, ktorý zabezpečuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostredí internetu. Prideľuje sa na základe členstva UKF v registračnej agentúre CrossRef.

Na čo DOI slúži a komu sa prideľuje ?

DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. http://...) v internete. Každý dokument musí mať tzv. response page. Stránka s odpoveďou (response page), ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Ďalej musí byť zobrazený mechanizmus, ako sa používateľ dostane k plnému textu. Väčšina členov združenia CrossRef zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k plnému textu.

Čo má obsahovať response page http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

DOI poskytuje trvalý odkaz na plný text, prípadne na stránku, z ktorej je plný text dostupný Prideľuje sa ľubovoľným typom on-line dokumentov (pozri http://help.crossref.org/#deposits)

 • Časopisecké články, kapitoly v knihe, konferenčné príspevky, príspevky v zborníkoch, normy, technické správy, kvalifikačné práce, samostatné tabuľky, grafy, dátové súbory a pod.
 • DOI číslo sa prideľuje každému on-line obsahu, pri ktorom sa vyžaduje trvalý identifikátor
 • Nemusí ísť iba o verejne dostupné príspevky. DOI majú aj príspevky v databázach, ktoré sú dostupné iba predplatiteľom licencií (ProQest, WOK, EBSCO, Springer a pod.)

Pre koho je identifikátor DOI určený

DOI na UKF môže využiť každý vydavateľ (z UKF) periodika, usporiadateľ konferencie, každý autor alebo zostavovateľ, ktorý má záujem o trvalý identifikátor dokumentu / obsahu a ktorý bude dostupný na webe v elektronickej forme. Za každý pridelený DOI sa platí poplatok agentúre CrossRef depozitný poplatok vo výške 1 USD. Pre niektoré texty (napr. knižné kapitoly) je depozitný poplatok nižší. http://www.crossref.org/02publishers/20pub_fees.html#deposit.

Štruktúra DOI čísla na UKF

DOI tvorí alfanumerický reťazec znakov. Skladá sa z prefixu, ktorý je pridelený každej inštitúcií registračnou agentúrou a sufixu, ktorý si UKF určuje sama. V rámci jedného zdroja (časopisu / zborníka), ale i v rámci rovnakej inštitúcie je vhodné, aby bol sufix jednotný. Povolené sú ľubovoľné znakové reťazce oddelené bodkou, lomkou, pomlčkou. Podrobné informácie o syntaxe sufixu sú k dispozícií na webe manuálu CrossRef

Celý prefix pre UKF: 10.17846/

 • 10: identifikátor systému DOI
 • 17846: identifikátor UKF v systéme DOI

Sufix pre UKF:

 • trvalá skratka názvu zdroja časopisu, rok, ročník, číslo, strany
 • trvalá skratka názvu periodického zborníka, rok, ročník, strany v prípade medzinárodného vedeckého konferenčného zborníka termín konania

Príklad vyskladania DOI identifikátora príspevku z časopisu:

 • časopis Geografické informácie, rok 2014, ročník 18, číslo 1, 1 príspevok na strane 5-18 : sufix identifikátor bude mať tvar: GI.2014.18.1.5-18
 • Celý identifikátor DOI príspevku s prefixom je: 10.17846/GI.2014.18.1.5-18

Forma zápisu DOI

Ako funguje DOI?

Kliknete na odkaz DOI a dostanete sa ihneď na plný text článku, alebo na stránku, z ktorej je plný text k dispozícií

Ako citovať DOI?

Identifikátor DOI sa uvádza v bibliografických odkazoch. DOI je bežný údaj, väčšina citačných štýlov DOI používa.

Príklad citovania:

Názov časopisu. Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: o D-Lib Magazine [online]. Corporation for National Research Initiatives, May/June 2011, 17(5/6) [cit. 6.5.2011]. ISSN 1082-9873. Dostupné z: doi:10.1045/may2011-contents.

ALLEN, Robert B. Model-Oriented Scientific Research Reports. D-Lib Magazine [online]. May/June 2011, 17(5/6) [cit. 6.5.2011]. ISSN 1082-9873. Dostupné z: doi:10.1045/may2011-allen.

DOI na UKF

UKF je zaregistrovaná ako vydavateľ v registračnej agentúre CrossRef a za členstvo platí ročný poplatok. Na základe členstva bol UKF udelený prefix: 10.17846.

UKF si vybralo stálu formu syntaxu pri určovaní sufixu ktorý sa skladá so skratky názvu zdrojového dokumentu, roku vydania, ročníka, čísla a strany na ktorej je príspevok zverejnený. Pri konferenčných zborníkových dokumentoch sa bude namiesto ročníka a čísla uvádzať dátum konania akcie.

DOI je priraďované počas prebiehajúceho publikačného procesu a pri zverejnení plného textu musia byť jednotlivé identifikátory priradené k príspevkom. Metedáta príspevkov , URL adresa a pridelené DOI sú v okamžiku publikovania textu zasielané registračnej agentúre. V databáze sa všetky vložené informácie uložia, DOI sa previaže s URL daného plného textu /stránky, z ktorej sa na plný text odkazuje a tým je zaistená trvalá konverzia URL-DOI. UKF si registruje pridelené DOI do vlastného registra a kontroluje správnosť, aktuálnosť prepojenia pre prípad konfliktu (nesúladu) v systéme CrossRef. Systém pre celú univerzitu administruje Akademická knižnica.

Povinnosti UKF v CrossRef

Najzákladnejšia povinnosť je uvádzanie DOI ihneď pri on-line publikovaní dokumentu.

V časopisoch/zborníkoch, ku ktorých článkom je DOI prideľované je nutné v zoznamoch citovanej literatúry uvádzať DOI citovaných článkov, pokiaľ ich majú pridelené.

Jeden dokument nesmie mať priradených viacero identifikátorov DOI. DOI je prideľované len finálnym t.j. publikovaným verziám textov, pridelenie DOI iným verziám tých istých textov (napr. preprint) je zakázané!

Udržovať aktívne prepojenie na linke URL – DOI pri každom dokumente. UKF má povinnosť sledovať a evidovať akékoľvek zmeny URL u konkrétnych príspevkov a túto zmenu ohlasovať registračnej agentúre tak, aby bola zachovaná stálosť identifikátora DOI.

Nedodržanie podmienok môže pre univerzitu znamenať sankcie zo strany CrossRef. Úplné znenie podmienok: http://www.crossref.org/02publishers/59pub_rules.html.

Ako získam DOI?

 1. Vydávám časopis, konferenčný zborník, knihu, vedecký zborník textov?
 2. Chcem, aby plné texty boli trvalo dostupné a dohľadateľné na internete?
 3. Som pripravený informovať a kontrolovať autorov na dodržanie podmienok registračnej agentury CrossRef?
 4. Mám od autora príspevku ktorý bude zverejnený podpísaný jeho súhlas na on-line sprístupnenie?

Ak áno, tu je návod:

Kroky, potrebné na pridelenie DOI identifikátorov:

 1. Určenie počtu príspevkov/kapitol, ktoré plánujete vydať/zverejniť
 2. Zoznámenie sa zo štruktúrou prideľovania sufixov k jednotlivým príspevkom
 3. Vytvorenie štruktúry web stránky: ku každému plnému textu musí byť metadátový záznam s odkazom na plný text a minimálne základné údaje:
 • Názov príspevku/knihy
 • Dátum vydania (rok)
 • Mená všetkých autorov v tvare Meno Priezvisko ORCID, ak je viac autorov, oddelit ich pomlčkou
 • DOI identifikátor daného plného textu

Kroky, ktoré zabezpečí Akademická knižnica UKF:

 1. Import základných metadát vrátane prideleného DOI v okamžiku publikovania plných textov.
 2. Aktualizácia odkazov URL - DOI. Internú databázu odkazov si vytvára a prevádzkuje knižnica.

Podmienky registračnej agentúry CrossRef:

Požiadavky registračnej agentúry CrossRef, ktoré je treba bezpodmienečne dodržiavať, inak hrozia sankcie voči UKF. Podrobnejšie sú k dispozícií na webových stránkách CrossRef: http://www.crossref.org/02publishers/59pub_rules.html.

 • Uvádzať DOI ihneď pri on-line publikovaní dokumentu
 • DOI by vždy malo byť zobrazované ako hypertextový odkaz, a to aj keď odkazuje na aktuálnu stránku
 • DOI musí byť zverejnené na stránke, na ktorú odkazuje
 • Odporúča sa, aby bol DOI identifikátor zverejňovaný všade, kde sa daný článok cituje
 • V časopisoch i zborníkoch, ktorých príspevkom je DOI prideľované, je nutné v zoznamoch literatúry písať DOI citovaných článkov, pokiaľ ich majú pridelené
 • Písať DOI vždy pri citáciách daného textu
 • Jeden dokument nesmie mať priradených viac identifikátorov DOI
 • DOI je prideľované iba finálnym, publikovaným verziám textov, pridelenie DOI iným verziám textu (napr. preprint) nie je dovolené!
 • Udržiavať aktívne prepojenie URL - DOI u každého dokumentu. UKF má povinnosť sledovať a evidovať akékoľvek zmeny URL pri konkrétnych článkoch a tuto zmenu hlásiť registračnej agentúre tak, aby bola zachovaná perzistencia identifikátora

 

Kontakt na referát administrácie KIS

Ing. Michal Švec
e-mail: msvec@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 102

Dôležité odkazy k DOI

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon