HII.2016.18.introduction

INTRODUCTION
Publication Music – Integration - Interpretation No. 19th brings besides musicological and pedagogical inspirations and topics also studies by young, scientifically profiled authors. Market survey conducted by the international scientific journal Music – Integration - Interpretation at the beginning of 2016 brought new and useful information for the whole team in order to innovate herein scientific magazine.
New issue is not of a single-topic focus. We have created specific space for innovative-oriented musicologists, scientific-pedagogical and creative academics presenting results of scientific activities in the broader scholastic context.
Text by Jozef Vereš Correlations with the past and the present cultural world deals with the innovation of music education by means of cultural- philosophical approaches of philosophical hermeneutics, epistemology of scientific knowledge in relation to the processes of musical thinking, culture, education, and historical transformations. In the Viktor Pantůček´s study On dramaturgy his experience and work of music playwright is reflected, laying a parallel to theatre playwright and marks them as story creators in aural space. This is how he creates new links to philosophy of Zygmunt Bauman and his concept of liquid modernity. Paper by David Kozel Melancholy within the pieces by John Dowland and Benjamin Britten is an innovative and inspirational analysis of English Renaissance music and music of the 20th century: aria by J. Dowland Come heavy sleep for vocal and lute, and paraphrases of herein song by B. Britten Nocturnal after John Dowland: Reflection on the "Come Heavy Sleep" for guitar.
Jiří Štědroň contributed to the anthology by Double passacaglia, analysing transcription of 7th part of Janáček´s Glagolitic Mass –solo for organ. Jiří Zahrádka did detailed research on Janaček´s opinions on interpretation of The Diary of One Who Disappeared from the scenic and musical point of view. The studies are the result of a systematic scientific activity of above mentioned authors.
Tatiana Pirníková´s study O. Ferency´s journalism published in daily newspaper Pravda is discovering little-known face of Slovak music composer O. Ferency. The author presents O. Ferency as a music critic and journalist who had outstanding outlook of European music in the postwar period within the Slovak territory. Study by Veronika Ševčíková Analysis of students´ professional production enriches musical pedagogy. The content is focused on the issue of graduation works at different stages of the music education study at the University of Ostrava. Dealing with the professional guidance of such thesis based on entitlements emphasized during the study. 
Published studies present not only new scientific attitudes when dealing with issues, but also modern incentives for the development of creativity in the scientific process in correlation with education in university environment.

Editorial

NA ÚVOD

Titul Hudba – Integrácie - Interpretácie 19 prináša nielen nové muzikologické a pedagogické inšpirácie, podnety, tematické okruhy, ale i štúdie od nových, vedeckých vyprofilovaných autorov. Uskutočnený prieskum trhu, ktorý uskutočnila redakcia medzinárodného vedeckého časopisu Hudba – Integrácie - Interpretácie na začiatku roku 2016 priniesol do tímovej práce kolektívu nové a užitočné informácie pre inováciu vedeckého časopisu.
Nové číslo nemá monotematické zameranie. Je však špecifické tým, že poskytuje priestor pre novátorsky orientovaných muzikológov, vedecko – pedagogických a tvorivých akademických pracovníkov prezentovať výsledky z vedeckých aktivít v širšom bádateľskom kontexte.
Štúdia Jozefa Vereša Correlations with the past and the present cultural world rieši otázky inovácie hudobnej pedagogiky s kulturologicko - filozofickými východiskami filozofickej hermeneutiky, epistemológie vedeckého poznania v spojitosti s procesmi hudobného myslenia, kultúry, vzdelávania a dejinných premien. Viktor Pantůček v štúdii O dramaturgii reflektuje svoje skúsenosti a prácu hudobného dramaturga, ktorú v paralele k divadelnému dramaturgovi označuje ako tvorcu príbehov v aurálnom priestore, čím vytvára nové súvislosti prepojenia na filozofiu Zygmunta Baumana a jeho koncept liquid modernity. Štúdia Davida Kozla Melancholie ve skladbách Johna Dowlanda a Benjamina Brittena je inovatívnou a inšpiratívnou analýzou anglickej renesančnej hudby a hudby 20. storočia: airu J. Dowlanda Come heavy sleep pre vokál a lutnu, a parafrázy tejto skladby u B. Brittena Nocturnal after John Dowland: Reflection on the „Come Heavy Sleep“ pre gitaru.
Jiří Štědroň prispel do zborníka štúdiou Double passacaglia, analýzou - transkripciou VII.časti Janáčkovej Glagolskej omše - organového sóla. Jiří Zahrádka podrobne skúma Janáčkove názory na interpretáciu diela Zápisník zmizelého v rovine scénickej a hudobnej. Štúdie sú výsledkom systematickej bádateľskej činnosti uvedených autorov.
Štúdia Tatiany Pirníkovej Publicistika O. Ferencyho uverejňovaná v denníku Pravda objavuje málo známu podobu slovenského hudobného skladateľa O. Ferencyho. Autorka O. Ferencyho prezentuje ako hudobného kritika a publicistu, ktorý sa v povojnových rokoch v slovenskom priestore vynímal perfektným rozhľadom v problematike európskej hudby. Štúdia Veroniky Ševčíkovej Analýza studentské odborní produkce je obohatením hudobnej pedagogiky. Obsahovo je zameraná na problematiku graduačných prác na rôznych stupňoch štúdia hudobnej výchovy na Ostravskej univerzite. Je to problematika odborného vedenia týchto prác, nárokov kladených v rámci štúdia.
Uverejnené štúdie prezentujú nielen nové vedecké postoje v riešených otázkach, ale i noderné podnety k rozvoju kreativity v bádateľskom procese v korelácii so vzdelávaním v univerzitnom prostredí.

Redakcia

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon