HII.2016.19.181-218

PUBLICISTIKA OTA FERENCZYHO UVEREJŇOVANÁ V DENNÍKU PRAVDA
O. Ferency´s journalism published in daily newspaper Pravda

Táňa Pirníková

In:
Hudba – Integrácie – Interpretácie 19 (Music - Integration - Interpretation 19). Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2016,  p.181-218, ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

DOI: 10.17846/HII.2016.19.181-218

Abstract
The paper is focused on the analysis of the issue of students’ professional texts, especially graduate papers, in the professional music and educational context in the Department of Music Education of Pedagogical Faculty of University of Ostrava. It characterizes the specialized seminars’ role in the preparation of graduate papers, summarizes university students’ attitudes to their own theoretical works and reflects the context of its creation from the academic´s point of view. It presents the dissertations created at the workplace between 1999 and 2015. It deals with study methods of thematically related or methodologically analogical qualification works as suitable means of preparation for creating students’ own professional texts. The study includes the results of the author´s research activities lasting several years in the field of theoretical and empirical research (using the methods of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, long-term observation, dialogs and questionnaires).

Text je zaměřen na analýzu problematiku tvorby studentských odborných textů, zejména pak graduačních prací, v oborovém hudebně-pedagogickém kontextu na Katedře hudební výchovy pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Charakterizuje roli specializovaných seminářů v přípravě graduačních textů, sumarizuje postoje vysokoškolských studentů k jejich vlastním teoretickým pracím, reflektuje kontext tvorby těchto textů z pohledu akademika. Prezentuje disertační práce, které na pracovišti v letech 1999 až 2016 vznikly. Věnuje se metodice studia tematicky příbuzných či metodologicky analogických kvalifikačních prací jakožto vhodného prostředku přípravy k tvorbě vlastních oborových textů studentů. Studie shrnuje výsledky několikaleté badatelské činnosti autorky v oblasti teoretického i empirického výzkumu (za užití metod teoretické analýzy a syntézy, metody induktivní i deduktivní, dlouhodobých pozorování, rozhovorů a dotazníků).

Keywords
Students’ professional texts, graduate works, dissertations, Department of Music Education of Pedagogical Faculty of University of Ostrava, The seminar for the bachelor thesis and Diploma seminar.

Studentské odborné texty, graduační texty, disertační práce, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Seminář k bakalářské práci a Diplomový seminář.


FULL TEXT

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon