HII.2016.19.13-33

CORRELATIONS WITH THE PAST AND THE PRESENT CURTURAL WORLD
Korelácie s minulým a prítomným kultúrnym svetom

Jozef Vereš

In:
Hudba – Integrácie – Interpretácie 19 (Music - Integration - Interpretation 19). Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2016,  p.13-33, ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

DOI: 10.17846/HII.2016.19.13-33

Abstract
Study deals with issues of culture in conjunction with a man, his life, and education. The author follows the transformation of relations, meanings in correlation with the past as well as present cultural world. Link between analyzed theory and practice is important as well as development of global awareness in the educational sphere, and attitude towards cultural values on the background of the historical and social correlations in today's modern world. Author gets inspired by thinkers such as Hans Gadamer, Karl Popper, Thomas Kaufmann (art historian), and Vanessa Andreotti. Text highlights in particular the dominant issues of Popper's concept of science philosophy, accurate epistemology of scientific knowledge in the face of neo-concept science. The study provides arguments about the integrative nature of music education in the context of musical thought processes, scientific cognition, culture and innovativeness of inducements to music education.

V štúdii sú riešené otázky kultúry v spojitosti s človekom, jeho životom, vzdelávaním. Autor v nich sleduje premeny vzťahov, významov v korelácii s minulým, ako i prítomným kultúrnym svetom. Dôležité miesto v skúmaní má aj postoj ku kultúrnym hodnotám na pozadí historických  a spoločenských súvzťažností v dnešnom modernom vzdelávacom svete, prepojenie medzi teóriou a praxou, rozvíjanie globálneho povedomia vo vzdelávacej sfére. Oporu riešenia otázok autor nachádza u mysliteľov ako je Hans Gadamer, Karl Popper, Thomas Kaufmann (historik umenia), ako aj u Vanessy Andreottiovej. V texte sú zvýraznené najmä dominantné otázky Popperovej koncepcie filozofie vedy, presnejšie epistemológie vedeckého poznania v konfrontácii s novopozitivistickou koncepciou vedy. Štúdia poskytuje argumenty o integratívnom charaktere hudobnej pedagogiky v spojitosti procesmi hudobného myslenia, vedeckého poznávania, kultúry a podnetov smerujúcich k inovatívnosti hudobnej pedagogiky.

Keywords
music pedagogy, transformation of musical thinking, global training, dialogue, discourse, correlation, cultural values, history, tradition,

hudobná pedagogika, premeny hudobného myslenia, globálne vzdelávanie, dialóg, diskurz, korelácie, kultúrne hodnoty, história, tradícia.


FULL TEXT

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon