Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

Interdisciplinárne dialógy


Ide o cyklické vedecké podujatie iniciované prof. J. Fujakom, PhD., (Oddelenie kulturológie, ÚMKTKE FF UKF) a organizované pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Prednáškový cyklus sa zameriava na prezentáciu zaujímavých hostí z oblasti humanitných a spoločenských vied a jeho cieľom je dať do pozornosti čo najširšiemu auditóriu aktuálny výskum, nové tendencie a inovatívne metódy v týchto vedách. Ako už vyplýva z názvu, cyklus kladie dôraz na interdisciplinaritu a snaží sa podporovať humanitné a spoločenské vedy vytváraním platformy na prezentáciu vybraných prednášajúcich, ich výskumných tém a následne na vzájomný dialóg.
 FF IP 23 01w
Hoci toto podujatie fungovalo pravidelne od akademického roku 2008/2009, „covidové“ obdobie utlmilo túto dlhoročnú tradíciu, pričom posledná prednáška pred prerušením cyklu odznela ešte v marci v roku 2020. Zakladateľ, dlhoročný podporovateľ a jeden z garantov tohto projektu – prof. J. Fujak, PhD., – inicioval prípravu publikácie obsahujúcej prednášky z tohto cyklu. V roku 2014 vyšiel zborník s vybranými textami s názvom INTERDISCIPLINÁRNE DIALÓGY v rámci publikačného radu FF UKF v Nitre ACTA NITRIENSIAE (zost. J. Fujak & M. Štúr). Veľmi nás teší, že v roku 2022 vyšiel druhý diel ďalších vybraných prednášok, ktoré odzneli v rámci tohto cyklu v rokoch 2015 – 2020, opäť pod názvom INTEDISCIPLINÁRNE DIALÓGY a s rovnakými zostavovateľmi.          
FF IP 23 02w 
Od akademického roku 2023/2024 sme po viac ako trojročnej prestávke opätovne pristúpili k pravidelnému pozývaniu hostí na pôdu FF UKF s vyššie uvedenými cieľmi. Novinkou je produkcia a verejné sprístupnenie záznamov jednotlivých prednášok, ktoré zabezpečuje M. Mancír z Mediálneho centra FF UKF, čím sa výrazne rozšíril okruh potenciálnych divákov, ako i možnosť opätovne sa vracať k prednáške. Počas zimného semestra odzneli tri prednášky, v čom tím garantov plánuje pokračovať aj v budúcom letnom semestri. Zároveň sme v spolupráci s oslovenými študentami zaradili do propagácie podujatia nový vizuál plagátu, ktorého autorkou je študentka M. Jančovičová z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF.
FF IP 23 03w 
V mene tímu garantov Interdisciplinárnych dialógov ďakujeme vedeniu našej fakulty za podporu a zastrešenie celého cyklu, taktiež všetkým zúčastneným divákom, ktorí spoločne s pozvanými hosťami vytvárajú priestor na vzájomný dialóg a sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov. V letnom semestri srdečne pozývame na prvú prednášku v rámci tohto cyklu 12. marca 2024 (o 14.45 v Akropole FF UKF v Nitre na Hodžovej ulici), v rámci ktorej vystúpi prof. PaedDr. René Bílík, CSc. z Katedry slovenského jazyka a literatúry PF Trnavskej univerzity v Trnave s témou: Naratívne jadro socialistických festivít: spartakiáda, politický súdny proces, Prvý máj – sviatok práce.
 
Text: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., FF – organizačná garantka prednáškového cyklu Interdisciplinárne dialógy
Foto: P. Horváth, M. Mancír, FF – Dekanát
 
Uverejnené: 26. februára 2024

eshop

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem