Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

COVID-19 a činnosť knižníc


Stanovisko SSKK a SAK

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,

situácia súvisiaca so šírením koronavírusu COVID – 19 výrazne ovplyvňuje aj knižnice SR. V súlade s opatreniami súvisiacimi s ochranou života a zdravia sú knižnice SR aktuálne pre verejnosť zatvorené, služby vyžadujúce fyzický kontakt sú zastavené. Z knižníc prichádza stále viac otázok, čo robiť keď zriaďovateľ nariaďuje poskytovať služby, ktoré vyžadujú fyzický kontakt (požičiavanie kníh cez okienko, donáška kníh seniorom a pod.), i keď v obmedzenom režime. Jednoznačnú odpoveď na otázky dáva hlavný hygienik SR Mgr. RNDr. MUDr.Ján Mikas, PhD.
V opatrení z 29. 3. 2020, ktoré je v platnosti od 30. 3. 2020 sú v rámci písm. A) vymenované výnimky pre poskytovanie služieb prevádzkami:
http://www.ruvzba.sk/aktuality/uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia.pdf

Služby knižníc sa v rámci týchto výnimiek nenachádzajú.

Ak sa služby nenachádzajú knižníc nenachádzajú v bode A), to znamená, že nemáme žiadne povolenie poskytovať akékoľvek služby verejnosti fyzicky. Inak hrozí pokuta, pretože nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Výbor SSKK a SR SAK odporúčajú v prípade potreby odvolať sa na vyššie uvedené Opatrenie ÚVZ , prípadne obrátiť sa na RÚVZ daného regiónu. 
SR SAK a Výbor SSKK oslovili po vzniku pandémie Ministerstvo kultúry SR, aby  v súčinnosti s krízovým štábom pripravilo a vydalo usmernenie pre knižnice SR.
____________________________________

Vyjadrenie z MK SR z dňa 3. 4. 2020:

Vážený pán Látka!
Ministerstvo kultúry SR na zasadnutiach krízového štábu ministerstva sa zaoberalo aj otázkou činnosti knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR  v čase šírenia koronavírusu COVID - 19. Na základe záverov krízového štábu MK SR, pani  ministerka vydala príkaz v ktorom jasne definuje, že vydáva zákaz organizovať, usporadúvať a sprístupňovať hromadné kultúrne podujatia, expozície a poskytovanie služieb verejnosti  v kompetencii organizácií MK SR.
Pokiaľ je zriaďovateľom knižníc iný subjekt (mestá, obce, VÚC a pod.) je plne v ich kompetencii, ale aj ich zodpovednosť prijímať také opatrenia, ktoré budú v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj pokynmi Hlavného hygienika SR.

S otázkou dezinfekcie knižných fondov sme sa obrátili na odborné autority (ÚVZ SR a HH SR) a čakáme na ich odporúčanie.

S pozdravom

Mgr. Juraj Očovský
referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočnosti
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava, Slovenská republika

Zdroj:
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/covid-19-cinnost-kniznic.html?webje
http://sakba.sk/dokumenty/2020/Stanovisko%20SAK%20a%20SSKK%20-%20COVID%20-%2019.pdf


Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem