Zmena otváracích hodín Univerzitnej knižnice

Bližšie informácie

Knižný fond s voľným výberom

Knižničné fondy UKF tvorí v súčasnej dobe 275 658 knižných jednotiek a 338 titulov predplatených periodík

Časopis Hudba - integrácie - interpretácie v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis HUDBA – INTEGRÁCIE – INTEPRETÁCIE bol 22. júna 2015 prijatý do databázy ERIH PLUS. Jeho zakladateľom a editorom je doc. Jozef Vereš, CSc., z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Primárnym zámerom, ktorý viedol k vydávaniu tohto periodika, bolo poskytnúť priestor pre uverejňovanie takých prác, ktoré by osvetľovali a usmerňovali orientáciu v nových hudobných paradigmách, hudobno –komunikačných premenách,

Časopis Topics in Linguistics už aj v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre Topics in Linguistics indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS bol 15. apríla 2015 prijatý aj do databázy ERIH PLUS. Časopis Topics in Linguistics (ISSN 1337-7590) je medzinárodný vedecký časopis, ktorý katedra vydáva od roku 2007. Primárne sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka.

Čítať ďalej: Časopis Topics in...

Študentská vedecká konferencia 2015

Dňa 15. apríla 2015 sa na Fakulte prírodných vied uskutočnil 1. ročník vedeckého podujatia pre študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia s názvom Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Konferenciu otvoril prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., dekan Fakulty prírodných vied. Po otvorení nasledovala prezentácia študentských vedeckých prác v 6 sekciách: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Fyzika-Chémia, Geografia a regionálny rozvoj, Informatika, Matematika. Študenti predložili svoje práce vo forme vedeckých článkov, ktoré boli posúdené recenzentami.

Nitrianske univerzitné dni 2015

Každoročne koncom apríla a začiatkom mája sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Univerzite Konštantína Filozofa a v uliciach mesta Nitry koná komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí pod názvom Nitrianske univerzitné dni. Záštitu nad trinástym ročníkom NUD, ktorý sa bude konať od 27. apríla 2015 do 6. mája 2015, prevzal prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry a doc. Ing. Milan Belica PhD., župan Nitrianskeho

Začínajú sa tematické diskusné popoludnia

Počas siedmych popoludní sa bude na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre diskutovať s aktívnymi zástupcami mimovládneho i súkromného sektora, občianskych iniciatív, rezortu štátnej ochrany prírody, školstva a aplikovanej vedeckej činnosti. Pozvaní hostia sú bývalí aj súčasní študenti katedry. Realizujú svoje pracovné aktivity v environmentálnej oblasti s cieľom prispieť k efektívnej ochrane prírody a starostlivosti o krajinu, k zlepšeniu podmienok

Čítať ďalej: Začínajú sa...

Na slovíčko o slove s prof. Evou Tučnou

Dňa 10. marca 2015 sa v Nitrianskej synagóge uskutočnilo podujatie, ktoré patrí k tým sviatkom slova, ktoré sa organizujú pri príležitosti životných jubileí významných osobností. Bolo založené nielen na prednese a citovaní textov renomovanej literárnej vedkyne prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc., ale aj na opätovnom recipovaní jej vedeckých súdov a úsudkov v priereze niekoľkých desaťročí, ktoré ako vysokoškolská profesorka a bádateľka venovala otázkam literatúry určenej pre deti a mládež.

Čítať ďalej: Na slovíčko o...

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

Informácie pre čitateľov

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook